Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0250/05/2018/RK

Usnesení: 0250/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-68
Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 – Gymnázia ve výši 244 261,20 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 698 030,40 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 942 291,60 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť, IČO 48461636 o částku 698 030,40 Kč;
  • Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 o částku 244 261,20 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-05-2018-68.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz