Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0385/05/2020/ZK

Usnesení: 0385/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-47

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést pozemek par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, oddělený GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále pozemek par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělný z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělný z pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále pozemek par. č. 1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2;

schvaluje

Dodatek č. 2076 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-47, př. 1;

si vyhrazuje

ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemku par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, odděleného GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále pozemku par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělného z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělného z pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále pozemku par. č 1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek;

rozhoduje

uzavřít mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti; smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemku par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, odděleného GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále na pozemku par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělného z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělného z  pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále na pozemku par. č 1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek za jednorázovou náhradu ve výši 25,- Kč/m2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz