Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0387/05/2020/ZK

Usnesení: 0387/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-49

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně pozemek par. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 860 m2 v k. ú. Humpolec z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem s tím, že před uzavřením převodní smlouvy budou Státnímu pozemkovému úřadu uhrazeny náklady, které vynaložil na ocenění pozemku.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz