Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0395/05/2020/ZK

Usnesení: 0395/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-57

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/01825 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hněvkovice;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Hněvkovice na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/01825 v rozsahu km 0,000 - 1,315 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 800 - ost. plocha, silnice o výměře 6270 m2, par. č. 799 - ost. plocha, silnice o výměře 500 m2, oba v k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a pozemku par. č. 835 - ost. plocha, silnice o výměře 4012 m2 v  k.ú. Zahájí u Hněvkovic.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz