Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0397/05/2020/ZK

Usnesení: 0397/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-59

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • uzavřít s vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemky zahrnuté do trvalého záboru, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-59, př. 1, ve které se vlastník pozemků zaváže po vyhotovení geometrického plánu a po zúžení předmětu zástavního práva, uzavřít kupní smlouvu na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-59, př. 1, za kupní cenu dle znaleckého posudku a Kraj Vysočina se zaváže tyto pozemky za tuto kupní cenu odkoupit;
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Telč smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Telč zaváže po realizaci stavby darovat části pozemků v k. ú. Telč, zahrnuté do trvalého záboru, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-59, př. 2, do vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz