Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0401/05/2020/ZK

Usnesení: 0401/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-63

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

  • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout zřídit ve prospěch kraje bezúplatné věcné břemeno ve znění dle Článku V. Smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 4;
  • zřídit ve prospěch Kraje Vysočina bezúplatné věcné břemeno ve znění dle Článku V. Smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 4, přičemž Kraj Vysočina bude oprávněným z věcného břemene;

  • úplatně nabýt do vlastnictví kraje pozemky v rozsahu dle materiálů ZK-05-2020-63, př. 1ZK-05-2020-63, př. 2 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy a to za kupní cenu ve výši 125 Kč/m2;

  • nabýt darem do vlastnictví kraje pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 3 z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;

  • úplatně nabýt do vlastnictví kraje pozemky par. č. 332/12 a 332/13 v k. ú. Ledeč nad Sázavou za kupní cenu ve výši 125 Kč/m2 dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 4;

  • souhlasit se sjednáním Závazku ze smlouvy dle Článku VI. Smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 4;

schvaluje

Dodatek č. 2086 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 8.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz