Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0404/05/2020/ZK

Usnesení: 0404/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-66

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0108/02/2020/ZK ze dne 17.3.2020 tak, že text: 

„Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po vyhotovení geometrického plánu převést darem část pozemku KN par.   č. 1528/1 v k. ú. Okrouhlička, v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-33, př. 1, do vlastnictví obce Okrouhlička a obec Okrouhlička se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví“ 

se nahrazuje textem: 

„Zastupitelstvo kraje rozhoduje neuzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě s obcí Okrouhlička, na část pozemku KN par. č. 1528/1 v k. ú. Okrouhlička, dle geometrického plánu číslo 429-50/2020 nově označenou jako pozemek par. č. 1528/3 – ostatní plocha o výměře 179 mv k. ú. Okrouhlička".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz