Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0475/05/2020/ZK

Usnesení: 0475/05/2020/ZK
Materiál: ZK-05-2020-135

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozhoduje

o řešení námitek dle materiálu ZK-05-2020-135, př. 3;

vydává

Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, dle materiálu ZK-05-2020-135, př. 2;

ukládá

odboru ÚPSŘ zajištění vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedené aktualizaci.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz