Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1655/27/2020/RK

Usnesení: 1655/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-10

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva zdravotnictví ve výši 1 849 001,20 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 849 001,20 Kč určenou na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče“ spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu dle materiálu RK-27-2020-10, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz