Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1666/27/2020/RK

Usnesení: 1666/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-21

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-27-2020-21, př. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu dle materiálu RK-27-2020-21, př. 2 za 1. etapu projektu Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály včetně požadovaných příloh elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz