Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1677/27/2020/RK

Usnesení: 1677/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-32

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 200 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz