Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1678/27/2020/RK

Usnesení: 1678/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-33

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212, položka 5336) rozpočtu kraje o finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 349 315 502 Kč (ÚZ 91252) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci dle Smlouvy č. 566S/2020;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 349 315 502 Kč určenou na financování oprav silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje dle materiálu RK-27-2020-33, př. 1;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, průběžně zasílat na krajský úřad (odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický) na vědomí kopie žádostí o zálohu, zaslané na Státní fond dopravní infrastruktury dle podmínek Smlouvy č. 566S/2020.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz