Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1682/27/2020/RK

Usnesení: 1682/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-37

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v celkové výši 2 893 997 Kč dle materiálu RK-27-2020-37, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-27-2020-37, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz