Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1683/27/2020/RK

Usnesení: 1683/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-38

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 v celkové výši 556 684 Kč;
  • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkové organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 dle tabulky 1 materiálu RK-27-2020-38, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-27-2020-38, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz