Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1695/27/2020/RK

Usnesení: 1695/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-50

Rada kraje
rozhoduje

  • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Povodím Moravy, s.p., IČO 708 90 013 nájemní smlouvu na části pozemků tvořících dočasný a trvalý zábor stavby v rozsahu, za cenu, na dobu a za podmínek dle materiálu RK-27-2020-50, př. 1;
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Povodím Moravy, s.p., IČO 708 90 013 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemků tvořících trvalý zábor stavby spolu s pozemky tvořícími ochranné pásmo v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-27-2020-50, př. 2;
  • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Jemnice, IČO 002 89 531 smlouvu o výpůjčce na části pozemků tvořících dočasný zábor stavby v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-27-2020-50, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz