Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1696/27/2020/RK

Usnesení: 1696/27/2020/RK
Materiál: RK-27-2020-51

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-27-2020-51, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESOX, spol. s r.o., Libušina třída 826/23, 623 00 Brno, IČO 005 58 010 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz