Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1736/28/2020/RK

Usnesení: 1736/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-16

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 63 209,89 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 63 209,89 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz