Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1778/29/2020/RK

Usnesení: 1778/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-08

Rada kraje
souhlasí

s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 500 000 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 7 500 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 7 500 000 Kč za účelem úhrady maximálně 30 % předpokládaných výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví: 

  • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 40% z předpokládané pořizovací ceny;
  • žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 30% z předpokládané pořizovací ceny, a  to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

  • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 10 000 000 Kč dle materiálu RK-29-2020-08, př. 2;
  • schválit převod finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 10 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz