Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1782/29/2020/RK

Usnesení: 1782/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-15

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat dle materiálu RK-29-2020-15, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Společnost "SHP+SHB - Velké Meziříčí", Vedoucí společník: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČO 18827527; Společník: SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO 25324365, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-29-2020-15, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz