Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1783/29/2020/RK

Usnesení: 1783/29/2020/RK
Materiál: RK-29-2020-16

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/128 Lukavec - obchvat dle materiálu RK-29-2020-16, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-29-2020-16, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz