Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1835/30/2020/RK

Usnesení: 1835/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-05

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522- Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 209 581,68 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 209 581,68 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 209 581,68 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s odstraněním nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce „Instalace kogenerační jednotky“;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na provoz určeného na odstranění nebezpečného odpadu objeveného při realizaci akce „Instalace kogenerační jednotky“ včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz