Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1867/30/2020/RK

Usnesení: 1867/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-37

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky: 

  • Par. č. 778/85 trvalý travní porost o výměře 400 m2
  • Par. č. 2305/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2
  • Par. č. 789/9 ostatní plocha, zeleň o výměře 128 m2
  • Par. č. 3899 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 212 m2
  • Par. č. 789/11 zahrada o výměře 105 m2
  • Par. č. 789/12 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 124 m2
  • Par. č. 778/102 trvalý travní porost o výměře 6 m

všechny v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz