Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1870/30/2020/RK

Usnesení: 1870/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-41

Rada kraje
rozhoduje

vydat prohlášení o odsouhlasení technických podmínek v rozsahu dle materiálu RK-30-2020-41, př. 1

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek oddělený z pozemku par. č. 375/23 geometrickým plánem číslo 482-303/2014, nově označený jako par. č. 375/36 - ostatní plocha o výměře 48 m2 v k.ú. Okrouhlice z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic s.o. za kupní cenu 13 000 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz