Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1873/30/2020/RK

Usnesení: 1873/30/2020/RK
Materiál: RK-30-2020-44

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku par. č. 2017/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 211 m2, odděleného GP č. 592-85/2020 z pozemku par. č. 2017 v k. ú. Libice nad Doubravou do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2017/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 211 m2, oddělený GP č. 592-85/2020 z pozemku par. č. 2017 v k. ú. Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz