Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1878/33/2019/RK

Usnesení: 1878/33/2019/RK
Materiál: RK-33-2019-47

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Humpolec, na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti  bezúplatné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, kterými budou dotčeny pozemky par. č. 1591 - trvalý travní porost, par. č. 1589/7 - ost. plocha, ost. komunikace, par.č. 1589/1 - trvalý travní porost, par.č. 1435/6 - orná půd, par.č. 2526/46  vodní plocha, koryto vodního toku, vše v k.ú. a obci Humpolec stavbou Kraje Vysočina s názvem " Školní statek Humpolec - plynová přípojka" a pozemek par. č. 2520/18 - ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Humpolec stavbou "Gymnázium Humpolec - oprava rozvodů vody".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz