Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1906/31/2020/RK

Usnesení: 1906/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-16

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-16, př. 1;

schvaluje

schválit změnu investičního plánu a tvorbu a použití Fondu investic Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-31-2020-16, př. 3.

souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 22. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků, dle materiálu RK-31-2020-16, př. 2;Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz