Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1911/31/2020/RK

Usnesení: 1911/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-21

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného a společností E.ON Distribuce a.s. na straně budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu ,,M. Budějovice - parc. 776, Šiková: NN kabel" a pozemek par. č. 4185/2 v k.ú. Moravské Budějovice s podmínkou, že se budoucí oprávněný zaručuje, že vedení bude uloženo v hloubce nejméně 120 cm pod stávajícím terénem a pokud dojde k poškození vedení, které by danou podmínku dostatečné hloubky uložení v silničním tělese nesplňovalo, nebo by chráničky byly uloženy v rozporu s projektovou dokumentací, ponese náklady na odstranění škody v plném rozsahu budoucí oprávněný a budoucí povinný se odpovědnosti za takto vzniklou škodu zprostí a budoucí oprávněný ze služebnosti se dále zaváže, že na své náklady provede nezbytné práce nutné k přeložení trasy stavby, pokud tato nutnost bude vyvolána investiční akcí budoucího povinného ze služebnosti.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz