Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1921/31/2020/RK

Usnesení: 1921/31/2020/RK
Materiál: RK-31-2020-31

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku s názvem "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E" v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek elektronickou aukcí dle materiálu RK-31-2020-31, př. 2;

rozhoduje

vybrat Společnost „Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS“, se sídlem Váňovská 528/22, 589 01 Třešť, skládající se dle Společenské smlouvy č. 01/2020 uzavřené dne 27. 8. 2020 z Podzimek a synové, s.r.o., Váňovská 528/22, 589 01 Třešť, IČO 469 78 194, Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO 000 14 915 a OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, IČO 463 42 796 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E";

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz