Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1975/32/2020/RK

Usnesení: 1975/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-12

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve  zvýšení kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 78 000 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti  na realizaci výdajů spojených s administrací projektu "Analýza procesů při sloučení organizací Domov Kopretina Černovice, p.o. a Domov Lidmaň, p. o." o částku 78 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 78 000 Kč  na realizaci výdajů spojených s administrací projektu "Analýza procesů při sloučení organizací Domov Kopretina Černovice, p.o. a Domov Lidmaň, p.o.";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (položka 5336) na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 27 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu "Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV "z kapitoly Evropské projekty;

ukládá

uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru zdravotnictví, odboru sociálních věcí po ukončení činností dle materiálů RK-32-2020-12, př. 1  a RK-32-2020-12, př. 2 předložit zprávy o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů;

bere na vědomí

dodatek č. 1 k objednávce služeb projektu "Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV" dle materiálu RK-32-2020-12, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz