Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1986/32/2020/RK

Usnesení: 1986/32/2020/RK
Materiál: RK-32-2020-24

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu č. 566/B2/2020 za podmínek v ní uvedených, která je přílohou RK-32-2020-24, př. 1;

schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 - Silnice) rozpočtu kraje o finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2 956 762 Kč (ÚZ 91252) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci dle Smlouvy č. 566/B2/2020;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 2 956 762 Kč určenou na financování akce "II/406 - křiž. II/602 – Kostelec" v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz