Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2074/36/2019/RK

Usnesení: 2074/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-43

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Domov Kamélie Křižanov při současném snížení § 4357 – Domovy se zdravotním postižením a  domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 300 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace o částku 300 000 Kč na nákup pětimístného osobního automobilu pro přepravu klientů a zaměstnanců;

stanoví

u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2019: 

ukládá

ředitelce Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 16. 12. 2019 prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na Odbor sociálních věcí žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na nákup pětimístného osobního automobilu včetně přiložených kopií příslušných dokladů a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz