Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2093/36/2019/RK

Usnesení: 2093/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-62

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného, Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, IČ 708 89 953, oprávněným hospodařit s majetkem státu, na straně povinného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090 450 jako investorem, smlouvu o zřízení služebnosti dle smlouvy dle materiálu RK-36-2019-62, př. 1, po realizaci stavební akce „III/3814 Mírovka – most ev. č. 3814-1“ za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 13 340 Kč +21 % DPH.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz