Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2098/36/2019/RK

Usnesení: 2098/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-67

Rada kraje
rozhoduje

  • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v k. ú. Dušejov, v rozsahu dle materiálu RK-36-2019-67, př. 1, odděleného  geometrickým plánem číslo 441-30/2018 z pozemku KN par. č. 1389 v k. ú. Dušejov, obec Dušejov;
  • uzavřít s obcí Dušejov na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně povinného ze služebnosti, smlouvu o zřízení služebnosti užívání částí pozemků KN par. č. 1379 a par. č. 1389, v rozsahu dle geometrického plánu č. 441-30/2018;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v k. ú. Dušejov v rozsahu dle materiálu RK-36-2019-67, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 441-30/2018 z pozemku KN par. č. 1389 v k. ú. Dušejov, obec Dušejov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dušejov.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz