Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2109/36/2019/RK

Usnesení: 2109/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-78

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/360 Oslavička - Rudíkov dle materiálu RK-36-2019-78, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele Společnost Oslavička – Rudíkov, vedoucí člen společnosti: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, IČO 46342796, člen společnosti: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČO 41601645, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-36-2019-78, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz