Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2137/37/2019/RK

Usnesení: 2137/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-18

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 136 677 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 136 677 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 136 677 Kč na úhradu zvýšených nákladů spojených s realizací akce Rekonstrukce budovy onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod;
  • změnu investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souvislosti s vyššími náklady na akci Rekonstrukce budovy onkologie;

ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 18. 12. 2019 prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na úhradu zvýšených nákladů na rekonstrukci rozvodů vody budovy onkologie včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.



Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz