Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2152/37/2019/RK

Usnesení: 2152/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-33

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 26 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 26 000 Kč s určením pro PKKV na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV o částku 26 000 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 88 360 Kč z důvodu změny zdroje financování administrace projektu  „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“(položka 5336) na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 88 360 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" z kapitoly Evropské projekty;
  • zvýšení závažného ukazatele "Limit prostředků na platy" na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 320 000 Kč;

ukládá

odboru analýz a podpory řízení a odborům krajského úřadu a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů radě kraje k informaci;

bere na vědomíKrajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz