Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2177/37/2019/RK

Usnesení: 2177/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-58

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-37-2019-58, př. 1 a dle Protokolů o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-37-2019-58, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČO 255 95 946 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz