Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2193/37/2019/RK

Usnesení: 2193/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-76

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 - Domovy pro seniory o částku 100 000 Kč a § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 30 000 Kč při současném snížení § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 130 000 Kč;
 • aktualizované finanční, investiční a odpisové plány příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2019 dle materiálu RK-37-2019-76, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 1 234 450 Kč u Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace  určenou na úhradu provozních nákladů;

stanoví

u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného rozpočtu na rok 2019:

 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-37-2019-76, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-37-2019-76, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku mimo odpisů z investičních transferů;

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;

ukládá

 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:
  • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
  • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz