Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2217/37/2019/RK

Usnesení: 2217/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-99

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
    § 3127 – Střední školy ve výši 2 318 180 Kč a § 3122 – Střední odborné školy ve výši 767 767 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 3 085 947 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
    • Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 o částku 927 576 Kč;
    • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou, IČO 00637696 o částku 767 767 Kč;
    • Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť, IČO 48461636 o částku 1 390 604 Kč 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-37-2019-99.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz