Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2218/37/2019/RK

Usnesení: 2218/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-100

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
    § 3113 – Základní školy, UZ 33070) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“ v celkové výši 150 542,22 Kč dle materiálu RK-37-2019-100, př. 1;
  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
    § 3111 – Mateřské školy, UZ 33074) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozů mateřských škol“ (II. etapa) v celkové výši 125 443 Kč dle materiálu RK-37-2019-100, př. 2;
  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
    § 3121 – Gymnázia ve výši 47 067 Kč, § 3122 – Střední odborné školy ve výši 714 373 Kč, § 3127 – Střední školy ve výši 2 922 167 Kč a § 3113 – Základní školy ve výši 58 431 Kč, UZ 33077) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ v celkové výši 3 742 038 Kč dle materiálu RK-37-2019-100, př. 3;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-37-2019-100, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz