Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1519/25/2020/RK

Usnesení: 1519/25/2020/RK
Materiál: RK-25-2020-26

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 056 777 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 1 120 435,45 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 120 435,45 Kč pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, za účelem dofinancování finanční spoluúčasti na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 120 435,45 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz