Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 1751/28/2020/RK

Usnesení: 1751/28/2020/RK
Materiál: RK-28-2020-32

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat dle materiálu RK-28-2020-32, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO 24204005, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-28-2020-32, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz