Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2020-05: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava

RK-01-2020-05.pdf, RK-01-2020-05pr01.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-01-2020-05
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
Zpracoval H. Dočekalová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

V roce 2002 schválilo zastupitelstvo Kraje Vysočina smlouvu o spolupráci s Dolním Rakouskem a  v roce 2006 i s Nitranským samosprávným krajem. Odbor sekretariátu hejtmana (dále jen OSH) se dlouhodobě snaží o zprostředkování partnerství na další úrovně a motivaci subjektů s  potenciálem praktické spolupráce, rovněž i na příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.

- Již v předcházejících letech se podařilo Obchodní akademii, Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (dále OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava) navázat při organizaci Soutěže první pomoci spolupráci se Střední zdravotnickou školou Nové Zámky (Nitranský samosprávný kraj). Tato škola se spolu se SZŠ Nitra pravidelně účastní a zúčastní se i 26. ročníku Soutěže v Mladých Bříštích u Humpolce.

- OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava dlouhodobě udržuje kontakty i s Červeným křížem Dolního Rakouska. Žáci a vyučující se již několik let recipročně zúčastňují soutěží první pomoci na různých místech v Dolním Rakousku a členové rakouského červeného kříže jsou pravidelnými účastníky Soutěže první pomoci v Mladých Bříštích. 

Pro letošní rok jsou potvrzeny tyto společné aktivity:

Střední zdravotnická škola

1. Soutěž první pomoci v Dolním Rakousku - organizuje Rotes Kreuz Dolní Rakousko, termín: 17. 7. 2020, 6 žáků a 2 vyučující SZŠ, Gänsendorf.

2.  Odborná jednodenní exkurze do nemocnice Gmünd. Akci společně pořádají Rotes Kreuz Dolní Rakousko a  škola, žáci se finančně podílí na úhradě nákladů. Exkurze je určena pro 6 žáků a 2 vyučující (1 odborná učitelka + dva tlumočníci).

3. Soutěž první pomoci s mezinárodní účastí -  26. ročník, Mladé Bříště, organizuje OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava. Zúčastní se školy z obou partnerských regionů. Nitranský samosprávný kraj reprezentuje SZŠ Nitra a SZŠ Nové Zámky. Za Dolní Rakousko se zúčastní Rotes Kreuz Dolní Rakousko. Zúčastní se zhruba 20 osob. Termín: 17. - 18. 6. 2020.

4. Týdenní odborná stáž v nemocnici v Nitře, spolupořádá SZŠ Nitra - v termínu: červen 2020, zúčastní se 4 žáci 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent, žáci se finančně podílí na úhradě nákladů. 

SOŠS:

Odborná týdenní stáž v Nových Zámcích (NSK) pro 2 žáky oboru Kuchař - číšník a 2 žáky oboru Kosmetička na jaře 2020. Škola si hradí dopravu školním autem, stravování (plná penze) a ubytování. 

Podrobný rozpočet výše uvedených aktivit je obsahem materiálu RK-01-2020-05, př. 1.

Návrh řešení

Na podporu, udržení a další rozvoj výše uvedených aktivit navrhuje OSH radě kraje schválit zvýšení příspěvku na provoz OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava o částku 35 000 Kč na výdaje spojené s organizací akcí  s partnerskými regiony, konkrétně s Nitranským samosprávným krajem a Dolním Rakouskem. OSH plně podporuje přeshraniční aktivity OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava směrem k partnerským regionům Kraje Vysočina. S finanční podporou těchto aktivit počítal OSH ve schváleném rozpočtu, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená). Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s poskytnutím podpory škole na mezinárodní aktivity. 

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 je počítáno s finančními prostředky na zajištění vztahů s partnerskými regiony.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava, IČ: 00836591 o částku 35 000 Kč na výdaje spojené s organizací akcí  s partnerskými regiony, konkrétně s Nitranským samosprávným krajem a Dolním Rakouskem.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz