Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Materiály do rady kraje 01/2020 - 14. 1. 2020

Číslo Název
1 Pozvánka
2 Pověření dalších osob účastí na posouzení a hodnocení nabídek nadlimitní veřejné zakázky „Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina“
3 Věcný dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
4 Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
5 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Jihlava
6 Návrh na udělení daru
7 Smlouva o dílo - „Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu, prevenci kriminality a kyberkriminalitu 2020“.
8 Stáž v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu - Studijní dohoda o průběhu stáže
9 Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce „Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Belgii 2020“
10 Informace o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
11 Návrh plánu činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2020
12 Návrh plánu činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020
13 Návrh Plánu činnosti Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020
14 Návrh Plánu činnosti Dopravní komise Rady Kraje Vysočina na rok 2020
15 Zvýšení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2019 – rozpočtová opatření
16 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – příspěvek na prezentaci Kraje Vysočina na veletrhu GO a REGIONTOUR 2020 pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci
17 Zpráva o udržitelnosti akce "Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina – etapa II"
18 Smlouvy o spolupráci „Monitoring cyklistů a pěších v rámci sítě páteřních cyklotras a cyklostezek v Kraji Vysočina“
19 Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
20 Uzavření smluv v k. ú. Přibyslav a k. ú. Poříčí u Přibyslavi se Správou železnic, státní organizací
21 Předání pozemků v k.ú. Křoví a v k.ú. Velká Bíteš do hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
22 Návrh na zrušení usnesení č. 2006/36/2017/RK a č. 2016/36/2017/RK
23 Souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, smlouvy opravňující provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina
24 Návrh na uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 7N16/48
25 Rozhodnutí o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu
26 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti s Povodím Moravy s.p.
27 Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
28 Veřejná zakázka "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT"
29 Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Stavební úpravy objektu pro PPP Třebíč“
30 Pravidelné hodnocení ředitelek/ředitelů škol a školských zařízení v roce 2020
31 Anketa Sportovec Kraje Vysočina 2019 – jmenování hodnotící komise
32 Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina – změna závazného ukazatele - příspěvek na provoz
33 Návrh na úpravu plánu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2020
34 Dar Nadačnímu fondu olympioniků regionu Vysočina
35 Veřejná zakázka na stavební práce: II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351
36 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba (Třešť – ul. Revoluční)
37 Výběr dopravce - řešení výběrové oblasti č. 14
38 Veřejná zakázka na stavební práce: Skuhrov - most
39 Udržitelnost projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013
40 Dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem
41 Návrh na doplnění seznamu jmenovitých investičních akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020
42 Veřejná zakázka Centrální systém dispečinku a Software pro tvorbu jízdních řádů
43 Projekt “Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II” – podání 11. žádosti o platbu
44 Ukončení Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
45 Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
46 Aktualizace Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina
47 FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu
48 Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Angažovanci
49 Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně”
50 Evropský region Dunaj Vltava – informace o činnosti v roce 2019
51 Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), při ochraně přírody a krajiny a při integrovaném povolení (IPPC)
52 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za II. pololetí 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz