Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-01-2020-19: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“

RK-01-2020-19.pdf, RK-01-2020-19pr01.pdf , RK-01-2020-19pr02.xls

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-01-2020-19
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – vratka nedočerpaných prostředků v rámci OP PMP. Název projektu: „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
Zpracoval P. Poulová, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifického cíle 2.3 Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi a výzvy č. 30_18_008 Kraj Vysočina podal na základě usnesení č. 0518/10/2018//RK žádost o podporu. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina byl schválen a kraji bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 6 031 030,95 Kč s předpokládaným počtem podpořených osob ve výši 1 093. Do tohoto projektu se zapojilo 63 partnerů a konečný počet 530 podpořených dětí. Dotace byla dle rozhodnutí poskytnuta ve 100 % celkové schválené dotace.

Záměrem tohoto projektu bylo především snížit potravinovou deprivaci dětí formou bezplatného stravování ve školních jídelnách dětem navštěvujících MŠ a ZŠ ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi.

Závěrečná monitorovací zpráva projektu byla schválena v Radě Kraje Vysočina dne 17. 09. 2019 usnesením č. 1537/26/2019/RK a následně byla předložena ke schválení MPSV. Dne 13. 12. 2019 byla schválena závěrečná monitorovací zpráva a na jejím podkladě bylo zasláno Kraji Vysočina „Oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu a spolu s ní předložené žádosti o platbu“. Na základě tohoto oznámení je Kraj povinen provést vrácení nevyčerpaných prostředků ve výši 3 921 075,90 Kč (neinvestiční výdaje, podíl EU 3 332 914,52 Kč a SR 588 161,38 Kč), které musí být do 30 kalendářních dnů od jeho doručení zaslány na účet MPSV č.: 6015-2229001/0710 dle materiálu RK-01-2020-19, př. 1. (doručeno 13. 12. 2019, splatnost 12. 1. 2020 Jedná se o přeplatek tj, prostředky, které nám byly zálohově poukázány, nicméně nebyly vyčerpány. Výše poskytnuté zálohy z MPSV byla stanovena na základě předběžného odhadu partnerů v počtu podpořených dětí. Úřad práce ČR však následně potvrdil výrazně menší počet dětí splňujících podmínky zákona pomoci v hmotné nouzi. V tomto projektu je současně velmi důležitá role rodičů, kteří musejí doložit, že se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi. Pokud tak neučiní, nemohou být zapojeni do projektu, byť formálně splňují podmínky hmotné nouze. Pro lepší názornost je v příloze materiálu RK-01-2020-19, př. 2  připojen přehled příjmů a výdajů výše uvedeného projektu.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí převod nedočerpaných prostředků projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“. Registrační číslo projektu CZ. 30.X.0/0.0/0.0/18_008/0000022 ve výši 3 921 075,90 Kč na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710 a schválit s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

Stanoviska Odbor ekonomický

Stanovisko ekonomického odboru: Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení bere na vědomí

převod nevyčerpaných prostředků ve výši 3 921 075,90 Kč na zvláštním účtu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“, registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/18_008/0000022, č. ú.: 4200540050/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710;

schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty související s převodem nevyčerpaných prostředků projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III“ na účet Ministerstva práce a sociálních věcí;
  • převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Potravinová pomoc III. do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz