Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-09: Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021

RK-03-2021-09.pdf, RK-03-2021-09pr01.xls , RK-03-2021-09pr02.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-03-2021-09
Název Rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Dotace na podporu významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina v roce 2021
Zpracoval O. Rázl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Shrnutí: Materiál řeší návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací 11 pořadatelům významných kulturních, sportovních a společenských akcí konajících se v Kraji Vysočina v roce 2021 v celkové výši 11 860 000 Kč.

 

Kraj Vysočina podporuje významné kulturní, sportovní a společenské akce konané v Kraji Vysočina prostřednictvím poskytování dotací na pořádání těchto akcí. Dle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je rozhodování o poskytnutí dotací nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce pravomocí zastupitelstva kraje.

Obsahem materiálu RK-03-2021-09, př. 1 je seznam příjemců dotací nad 200 000 Kč nebo dotací u kterých je příjemcem město - obec (o nichž rozhoduje zastupitelstvo kraje), které proběhnou v roce 2021. Poskytování dotací bude prováděno na základě smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálu RK-03-2021-09, př. 2.

Na základě výše uvedeného je tedy nutné, aby poskytnutí dotací na významné akce nad 200 000 Kč nebo dotace, jejichž příjemcem je obec (město), bylo schváleno zastupitelstvem kraje.

Dotace na pořádání ostatních významných akcí (tj. dotací do 200 000 Kč) bude schvalovat rada kraje.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje příjemcům ve výši dle materiálu RK-03-2021-09, př. 1, uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-03-2021-09, př. 2 a schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-03-2021-09, př. 1.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu nemá k materiálu připomínky a uvedené informace bere na vědomí.

Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace ID O03012.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá k materiálu připomínky a uvedené informace bere na vědomí.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v kapitole Zastupitelstvo kraje je počítáno s finančními prostředky na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-03-2021-09, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-09, př. 2;
  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-03-2021-09, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz