Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-27: Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

RK-03-2021-27.pdf, RK-03-2021-27pr01.pdf , RK-03-2021-27pr02.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-03-2021-27
Název Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
Zpracoval Z. Smolíková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

- dle zásad náleží úspěšnému žadateli částka 7 300 Kč měsíčně a akreditovanému zařízení, ve kterém se specializační vzdělávání uskutečňuje, náleží částka 5 000 Kč měsíčně. Maximální výše finanční podpory se odvíjí od délky specializačního vzdělávání dané zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, pro obor všeobecné praktické lékařství a obor pediatrie

 

- závazek žadatele po ukončení specializačního vzdělávání, na které byla poskytnuta finanční podpora, je poskytovat alespoň 5 let zdravotní služby v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pediatrie v úvazku minimálně 20 hodin týdně, a to na území Kraje Vysočina

 

- v případě, že příslušný orgán kraje rozhodne o poskytnutí finančních prostředků, bude s žadatelem uzavřena Smlouva o finanční podpoře a s akreditovaným zařízením Darovací smlouva dle příloh zásad

Návrh řešení

Z důvodu splnění všech podmínek Odbor zdravotnictví navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí finančních prostředků žadatelce dle materiálů RK-03-2021-27, př. 1 a RK-03-2021-27, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v kapitole Zdravotnictví, § 3599 je mimo jiné počítáno s finančními prostředky na podporu vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ( př. 2 tohoto materiálu).

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout dle zásad o poskytnutí finančních prostředků žadatelce dle materiálů RK-03-2021-27, př. 1 a RK-03-2021-27, př. 2.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 30. 4. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz