Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-29: Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“

RK-03-2021-29.pdf, RK-03-2021-29pr01.pdf , RK-03-2021-29pr02.pdf , RK-03-2021-29pr03.pdf , RK-03-2021-29pr04.pdf , RK-03-2021-29pr05.doc

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-03-2021-29
Název Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“
Zpracoval J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 5
Popis problému

Nemocnice Jihlava žádá o poskytnutí zápůjčky na předfinancování projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ v celkové výši 21 623 000 Kč.

 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0253/04/2017/ZK udělilo souhlas s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ (dále jen „Projekt“) Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, (dále jen „nemocnice“) předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) a zároveň schválilo:

  • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený Projekt v celkové výši 32 000 000,00 Kč poskytnutím zápůjčky z rozpočtu kraje, včetně závazku průběžné úhrady nákladů Projektu před obdržením plateb z IROP.

Nemocnice podala v rámci schváleného Projektu žádost o podporu v celkové předpokládané výši 30 751 280,55 Kč. Žádost byla řídícím orgánem IROP schválena. Rozhodnutí o poskytnutí dotace je uvedeno v materiálu RK-03-2021-29, př. 1; Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou obsaženy v materiálu RK-03-2021-29, př. 2.

Podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje se předpokládá ve výši 85 % a ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů akce. Zbývajících 10 % celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z vlastních zdrojů nemocnice.

Nemocnice předložila odboru zdravotnictví prostřednictvím Portálu PO žádost o předfinancování Projektu schváleného v rámci IROP zápůjčkou dle materiálu RK-03-2021-29, př. 3.

V rámci projektu již byla vyúčtována částka 3 399 616 Kč za stolní počítače a částka 5 728 922 Kč za server a diskové pole.

Dle žádosti nemocnice je potřeba schválit smlouvu o zápůjčce pro nemocnici na předfinancování zbývající části výdajů Projektu ve výši 21 623 000 Kč. Tato pravomoc je v působnosti Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Na základě předložené žádosti nemocnice navrhuje odbor zdravotnictví radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí zápůjčky pro nemocnici na předfinancování Projektu spolufinancovaného z IROP v celkové výši 21 623 000 Kč.

Finanční prostředky budou nemocnici uvolňovány oproti žádostem o převod příslušné části finančních prostředků za předpokladu, že nemocnice také předloží za (v žádosti uvedenou) příslušnou část akceptační protokol s akceptací bez výhrad a kopii faktury.

Pokud budou v rámci akceptačního protokolu uvedeny vady/nedodělky (nebránící užívání), předloží nemocnice protokol o vypořádání těchto výhrad. V případě, že by k odstranění výhrad v požadovaném termínu nedošlo, je nemocnice povinna doložit, že uplatnila sankce plynoucí ze smlouvy o dílo u dodavatele díla. Na základě těchto podkladů rozhodne o uvolnění finančních prostředků v rámci schválené zápůjčky zřizovatelský odbor.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky

Odbor informatiky souhlasí s navrženým řešením.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývající části výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-03-2021-29, př. 5;
  • schválit převod finančních prostředků ve výši 21 623 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 21 623 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývající části výdajů projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, kopie akceptačních protokolů bez výhrad (za dílčí položky, etapy), případně kopie akceptačních protokolů s výhradami a/nebo doklady dokazující uplatnění sankcí, a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz