Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-36: Fond Vysočiny - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2021"

RK-03-2021-36.pdf, RK-03-2021-36pr01.doc

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-03-2021-36
Název Fond Vysočiny - návrh na vyhlášení Programu "ÚZEMNÍ PLÁNY 2021"
Zpracoval P. Průža, L. Ryšavá
Předkládá L. Svoboda
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení Programu na podporu zpracování návrhu územních plánů obcí Kraje Vysočina. Program je určený pro obce kraje s maximální podporou 150 tis. Kč až 250 tis. Kč na jeden projekt (podpora je odvislá od ceny návrhu územního plánu pro společné jednání).

Účelem poskytovaných finančních prostředků je podpoření prvního pořízení návrhu územního plánu pro společné jednání podle nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Návrh řešení

Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2021“ v objemu 1,3 mil. Kč na podporu zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání. Program je koncipován jako nesoutěžní, kdy posouzení žádostí bude provedeno podle časového pořadí přijetí žádostí.

Výzva Programu je obsahem materiálu RK-03-2021-36, př. 1.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení a je plně v souladu se Strategií rozvoje Kraje Vysočina. Program splňuje podmínky Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny. Program byl zaevidován v systému eDotace - ID FV02806.

Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021, v příloze E – Dotační politika Kraje Vysočina – Fond Vysočiny je počítáno s Programem Územní plány 2021.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2021“ dle materiálu RK-03-2021-36, př. 1.

Odpovědnost Odbor územního plánování a stavebního řádu
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz