Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-39: Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”

RK-03-2021-39.pdf, RK-03-2021-39pr01.pdf , RK-03-2021-39pr02.xlsx , RK-03-2021-39pr03.docx

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-03-2021-39
Název Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
Zpracoval R. Šedivý, O. Sklenář
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Shrnutí:

Jedná se o předložení 5. monitorovací zprávy za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“, který je zaměřen na hodnocení kvality projektů předkládaných v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika. Za posudky 19 projektů podaných od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 je nárokována částka 1 447,50 €.

 

Jedná se o podání monitorovací zprávy projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“, akronym „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“, registrační číslo ATCZ109, za 5. monitorovací období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. V rámci této monitorovací zprávy je podávána dle materiálu RK-03-2021-39, př. 1 zpráva o pokroku a finanční zpráva, jejíž přílohou je dle materiálu RK-03-2021-39, př. 2 tabulka shrnutí výdajů realizovaných Krajem Vysočina za výše uvedené monitorovací období. Čestné prohlášení k nárokovaným výdajům je součástí materiálu RK-03-2021-39, př. 3. Kraj Vysočina je v projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“, podpořeném v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, vedoucím partnerem.

Usnesením č. 0140/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 („Zastupitelstvo kraje schvaluje účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-02-2016-73, př. 1. se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 2 353 €, tj. 63 531 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,00 Kč); převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 635 310 Kč (1 euro = 27,00 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-03-2021-39, př. 1 a RK-03-2021-39, př. 2 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2021-39, př. 1 a RK-03-2021-39, př. 3, předkládaných v rámci projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ za 5. monitorovací období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2021-39, př. 1 a RK-03-2021-39, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2021-39, př. 1 a RK-03-2021-39, př. 3.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz